2 วัน
ระยะเวลา
8/10
กายภาพ
สุราษฎร์ธานี
สถานที่
5+
อายุ

เขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้รับนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร”  มีจุดเด่นด้านทัศนียาภาพทางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยหุบเขา จนได้รับสมญานามว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ)  กิจกรรมสำคัญที่ไม่ควรพลาด คือการค้างคืนบนแพ ท่ามกลางผืนน้ำสีเขียวราวดั่งมรกตอันสวยงามจนมิอาจลืมเลือน

สถานที่ จังหวัดสุราฎร์ธานี
เริ่มโปรแกรม  2 วัน 1 คืน
จบโปรแกรม  2 วัน 1 คืน
เสื้อผ้า ชุดพร้อมว่ายน้ำ
โปรแกรมทัวร์นี้รวม
รถรับส่งจากสนามบิน/บขส. – ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน
เรือหางยาว + แพขนานยนต์ นำเที่ยวตามรายการ
อาหาร 3 มื้อ
เสื้อชูชีพ + เรือคายัค
ที่พัก
ประกันภัยการเดินทาง
มัคคุเทศก์
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
ผ้าขนหนู
หมวกและแว่นตากันแดด
ครีมกันแดด
กล้องถ่ายรูป

 

เพราะความทรงจำอันล้ำค่า คือประสบการณ์ที่ได้มาจากการท่องเที่ยว

คุณภาพการบริการคือสิ่งที่ “Poonsiri Tour ” ส่งถึงคุณ

 

 

วันแรก

1

รับสนามบิน/บขส. + กุ้ยหลินเมืองไทย + ถ้ำปะการัง

09.45 น. ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านสู่ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน เตรียมขนย้ายสัมภาระลงเรือ

10.30 น.  เริ่มออกเดินทาง ล่องเรือหางยาวสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ทัศนียภาพสวยงามรายรอบที่โอบล้อมด้วยทิวเขาอันเขียวขวี จะนำพาท่านไปสู่สถานที่สำคัญ

 1. ได้รับการขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย” หรือ เขาสามเกลอ โดยมีลักษณะเด่นเป็นภูเขาหินปูนจำนวน 3 ลูกตั้งเรียงกันสง่ากลางผืนน้ำสีเขียวมรกตอันงดงาม
 2. วังปลา ณ แพมัจฉา แวะชมและให้อาหารฝูงปลาตะเพียน ที่แหวกว่ายรอบๆแพ

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1 ) พักผ่อนตามอัธยาศัยทำกิจกรรมต่างๆ เช่น

เล่นน้ำ, พายเรือคายัค, ถ่ายรูป เป็นต้น

13.00 น. ออกเดินทางโดยเรือหางยาว มุ่งหน้าสู่การเดินป่าศึกษาพรรณไม้หายากและสัตว์ป่านานาชนิด  หลังจากนั้นนั่งแพยนต์ เพื่อชมสิ่งมหัศจรรย์ภายใน ถ้ำประการัง ที่เต็มไปด้วยความงดงามของหินงอกหินย้อย อายุประมาณ 400 ล้านปี คาดว่าเคยเป็นทะเลดึกดำบรรพ์ของโลก

15.30 น. นั่งแพยนต์กลับมายังจุดเดิม เพื่อเดินทางย้อนกลับไปขึ้นเรือหางยาว

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ทำกิจกรรมบนแพและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

2

เขื่อนรัชชประภา + สะพานแขวนเขาพัง + เดินทางกลับ

06.00 น. นั่งเรือผ่านสายหมอกชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ด้วยกิจกรรม Morning Safaris

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) จัดเก็บสัมภาระให้พร้อมก่อนเดินทางกลับ

08.30 น. ออกเดินทางไปยังท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน

09.30 น. ถึงท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลานสามารถซื้อของของที่ระลึกตามความเหมาะสม

09.45 น. แวะถ่ายรูปบริเวณสันเขื่อนรัชชประภา ออกเดินทางไปยังภูเขารูปหัวใจ

10.00 น. ถึงสะพานแขวนเขาพัง ที่ทอดตัวข้ามลำธารป่าไม้ ใช้ในการลำเลียงพืชผลทางการเกษตร จุดเด่นอยู่ที่ภูเขามีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ นอกจากนี้สามารถชิมผลไม้สดๆ จากสวนผลไม้ที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาเทพพิทักษ์ได้อีกด้วย

11.00 น. ส่งสมาชิกทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*** โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  ***

.

.

อัตราค่าบริการนี้รวม

          – ค่ายานพาหนะ ตามที่ระบุในรายการ

              + สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยเครื่องบิน : ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่ง จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น)

              + สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยรถ : ค่ารถบัสปรับอากาศ / รถตู้ / พาหนะท้องถิ่น ตามที่ระบุในรายการ

          – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

          – ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

          – ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

          – ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ (สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยเครื่องบิน)

          – ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

          – ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

          – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

          – ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)

          – ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

          – ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1.       สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยเครื่องบิน)

           สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 3,000.- บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยรถ)

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 5. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 8. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สำหรับแพคเกจทัวร์ 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในแพคเกจทัวร์นั้นๆ

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating