1 วัน
ระยะเวลา
9/10
กายภาพ
ชุมพร
สถานที่
5+
อายุ

วันเดย์ทริป ชุมพร : ยินดีต้อนรับสู่ประตูภาคใต้ ซิตี้ทัวร์เมืองชุมพร 1 วันจะนำท่านเดินทางท่องเที่ยวครบทุกจุดที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงประจำจังหวัด ปล่อยใจให้สบายแล้วพากายออกไปสัมผัสชุมพรให้ลึกซึ้ง

สถานที่ จังหวัดชุมพร
เริ่มโปรแกรม  08.00 น.
จบโปรแกรม  19.00 น.
เสื้อผ้า ชุดทั่วไปตามความเหมาะสม
โปรแกรมทัวร์นี้รวม
อาหารกลางวัน 1 มื้อ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
เครื่องดื่ม+อาหารว่าง ตลอดทริป
มัคคุเทศก์
รถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามโปรแกรม
ประกันภัยการเดินทาง
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
ร่มและเสื้อแขนยาว
หมวกและแว่นตากันแดด
ครีมกันแดด
กล้องถ่ายรูป

เพราะความทรงจำอันล้ำค่า คือประสบการณ์ที่ได้มาจากการท่องเที่ยว

คุณภาพการบริการคือสิ่งที่ “Poonsiri Tour ” ส่งถึงคุณ

*** กรณียกเลิกการจองทริป ต้องยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน เท่านั้น ***
คำแนะนาเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับการเดินทาง : บริการรถรับ-ส่ง เฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร สนามบินชุมพร และ บขส.ชุมพร
1

เวลา 08:00 น.

รับลูกค้าที่พักโรงแรมในเขตจังหวัดชุมพรรวมทั้ง สนามบินชุมพร และ บขส.ชุมพร

– มุ่งหน้าสู่สวนนายดำ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายในแฝงไปด้วยจินตนาการสุดล้ำผ่านแนวคิดที่จะทำให้ท่านจดจำว่านี่คือ ‘‘สวรรค์ หรือ ห้องส้วม’’ นอกจากสวนที่สวยงามเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์แล้ว ยังมีผลไม้ตามฤดูกาลจำหน่ายราคาย่อมเยาว์ รวมถึงของดีระดับโลกอย่าง  “กาแฟขี้ชะมด”

วัดสวี เป็นที่ตั้งของพระธาตุสวี ที่สวยงามประจำจังหวัดชุมพร “พระธาตุสวี ถือเป็น 1 ใน 4 ของจตุรธาตุโบราณของภาคใต้ในประเทศไทย

– ถึงจุดชมวิว วัดแก้วประเสริฐ นมัสการพระใหญ่บนหน้าผาและองค์พระแม่กวนอิม ก่อนเดินวนขึ้นสู่จุดชมวิว ชั้นบนสุดของอาคาร วิว 180 องศา ของอ่าวทุ่งมหาแห่งชุมพร งดงามตระการตา

2

เวลา 12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณหาดทุ่งวัวแล่น ในอดีตได้เล่าขานตำนานอ่าวแห่งหนึ่งในป่ารกสืบมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวที่ชวนให้น่าติดตาม บรรยากาศที่เหมาะต่อการพักผ่อนหย่อนใจ ทัศนียภาพอันสวยงามจึงทำให้หาดแห่งนี้ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้น

– ร่วมสืบสานโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ สะพานไม้เคี่ยมแก้มลิงหนองใหญ่ ที่กลายเป็น Amazing Bridge มีชื่อเสียงเลื่องลืองไปถึงยุโรป และอเมริกา เพราะตัวสะพานสร้างขึ้นมาจากการทำมือ 100% ตั้งอยู่กลางอ่างฝายเก็บน้ำขนาดใหญ่ อากาศบริสุทธิ์ ทิวทัศน์สวยงาม ปลายสะพานเป็นป่าสงวนมีสัตว์ป่านานาชนิดชอบ ให้ท่านได้ชมอย่างเพลินใจ

– แวะสักการะกรมหลวงชุมพร บุคคลสำคัญในอดีตเมืองชุมพร ณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ก่อนเดินชมและถ่ายรูปมุมสวยอันงดงามไว้เป็นที่ระลึก

3

เวลา 17.30 น.

ถึงเขามัทรี จุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดของจังหวัด มีวิวให้ชม 2 ภาพ 2 บรรยากาศ ได้แก่        ฝั่งทะเลอ่าวไทย ทอดสายตาได้ไกลสุดขอบฟ้า มองเห็นหมู่เกาะชุมพร เกาะเต่า ส่วนอีกฝั่งเป็นวิวของเรือประมง และหมู่บ้านชาวประมง ริมฝั่งแม่น้ำ และปากน้ำชุมพร

4

เวลา 19.00 น.

ส่งทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

          – ค่ายานพาหนะ ตามที่ระบุในรายการ

           -สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยรถ : ค่ารถบัสปรับอากาศ / รถตู้ / พาหนะท้องถิ่น ตามที่ระบุในรายการ

          – ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

          – ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

          – ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

          – ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไป และ ขากลับ

          – ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

          – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

          – ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)

          – ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

          – ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1.   สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยเครื่องบิน)

           สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 3,000.- บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยรถ)

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 5. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 8. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สำหรับแพคเกจทัวร์ 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในแพคเกจทัวร์นั้นๆ

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating