1 วัน
ระยะเวลา
8/10
กายภาพ
สุราษฎร์ธานี
สถานที่
5+
อายุ

วันเดย์ทริป ทัวร์เกาะเต่า, เกาะนางยวน จ.สุราษฎร์ธานี : ธรรมชาติได้บรรจงแต่งให้มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลสีคราม ใส ตามระยะความลึกและยิ่งไปกว่านั้นใต้ท้องทะเลบริเวณโดยรอบเกาะเต่าและเกาะนางยวนยังอุดมไปด้วยธรรมชาติทางทะเลที่ดึงดูดนักดำน้ำทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นทั่วโลกให้มาดำดิ่งดูปะการัง และฝูงปลาหลากสีสัน

สถานที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เริ่มโปรแกรม ช่วงเช้า
สิ้นสุดโปรแกรม  16.40 น.
เสื้อผ้า ชุดว่ายน้ำ, ชุดสำหรับเปลี่ยน
โปรแกรมทัวร์นี้รวม
รถรับส่งตลอดรายการ
มัคคุเทศก์นำเที่ยว
อาหารกลางวัน 1 มื้อ เเละนำ้ดื่ม
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ
อุปกรณ์ดำน้ำ
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
ชุดว่ายน้ำ, ชุดสำหรับเปลี่ยน, ผ้าเช็ดตัว
โลชั่น, หมวกเเละเเว่นตากันเเดด, กล้องถ่ายรูป
เงิน(สำหรับใช้นอกเหนือรายการ)
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว อื่นๆ

เพราะความทรงจำอันล้ำค่า คือประสบการณ์ที่ได้มาจากการท่องเที่ยว

คุณภาพการบริการคือสิ่งที่ “Poonsiri Tour ” ส่งถึงคุณ

*** กรณียกเลิกการจองทริป ต้องยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน เท่านั้น ***
1

เวลา 08.00 น.

รถรับที่โรงแรมสู่ท่าเรือ. (รับจากที่พักในพื้นที่ หาดละไม, หาดบางรัก, หาดฉเวง, บ่อผุด, หาดแม่น้ำ)

2

เวลา 08:30 น. .

เช็คอิน รับอุปกรณ์ดำน้ำ และรับประทานอาหารเช้า

3

เวลา 09:00 น.

เรือออกจากท่าเรือไปเกาะนางยวน

4

เวลา 10:00 น.

ถึงเกาะเต่า-เกาะนางยวนแล้วสนุกกับการดำน้ำของอ่าวที่สวยงามในเกาะเต่าการผจญภัยดำน้ำตื้น

5

เวลา 12:00 น.

กลับมาถึงที่เกาะนางยวนทานบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันแสนอร่อยบนร้านอาหารบนเกาะนางยวน

6

เวลา 13:00 น.

ท่านมีเวลาเหลือของช่วงบ่ายจะเพลิดเพลินไปกับนางยวน ดำน้ำตื้น, ว่ายน้ำ, ขึนไปจุดชมวิวที่สวยที่สุดในอ่าวไทยหรืออาบแดด

7

เวลา 14:30 น.


เรือเร็วออกจากเกาะนางยวน.
8

เวลา 16.00 น.


ถึงเกาะพะงัน
9

เวลา 16:40 น.


กลับมาถึงที่เกาะสมุย จากนั้น เรานำคุณกลับสู่โรงแรม

*** โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยเป็นสำคัญ*

อัตราค่าบริการนี้รวม

–   รถรับส่ง
–   มัคคุเทศก์
–   อาหารและเครื่องดื่ม
–   ประกันภัย
–   อุปกรณ์ดำน้ำ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไป และ ขากลับ

– ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

– ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)

 – ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

 – ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 – ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยเครื่องบิน)

           สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 3,000.- บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยรถ)

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 5. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 8. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สำหรับแพคเกจทัวร์ 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในแพคเกจทัวร์นั้นๆ

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating