3 วัน
ระยะเวลา
8/10
กายภาพ
ตรัง
สถานที่
5+
อายุ

ทัวร์ตรัง  3 วัน 2 คืน : จังหวัดตรังเมืองรอง ต้องห้าม (พลาด) ได้รับสมญานามว่าเป็นยุทธจักรแห่งความอร่อย กินไป เที่ยวไป แสนจะฟินตอบโจทย์นักเดินทางเป็นที่สุด แหล่งท่องเที่ยวสวยๆ ที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีต มนต์เสน่ห์เมืองใต้หากใครได้สัมผัสแล้วเป็นต้องหลงใหลแน่นอน

สถานที่ จังหวัดตรัง
เริ่มโปรแกรม 3 วัน 2 คืน
จบโปรแกรม 3 วัน 2 คืน
เสื้อผ้า ชุดพร้อมว่ายน้ำ
โปรแกรมทัวร์นี้รวม
รถรับส่งจากสนามบิน/บขส.
เรือนำเที่ยวตามรายการ
อาหาร 3 มื้อ
เสื้อชูชีพ
ที่พัก
ประกันภัยการเดินทาง
มัคคุเทศก์
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
ผ้าขนหนู
หมวกและแว่นตากันแดด
ครีมกันแดด
กล้องถ่ายรูป

เพราะความทรงจำอันล้ำค่า คือประสบการณ์ที่ได้มาจากการท่องเที่ยว

คุณภาพการบริการคือสิ่งที่ “Poonsiri Tour ” ส่งถึงคุณ

วันแรก

1

รับจากจุดนัดหมาย - ชมเมืองตรัง – บ่อน้ำร้อนกันตัง

07.00 น.        รับจากจุดนัดหมาย (บขส.ตรัง/สนามบิน/สถานีรถไฟตรัง/บริเวณตัวเมืองจังหวัดตรัง)

07.30 น.        รับประทานติ่มซำอาหารเช้าขึ้นชื่อจังหวัดตรัง (ค่าอาหารไม่รวมในโปรแกรม)

09.00 น.        นั่งรถชมเมืองตรัง ประติมากรรมภาพวาดฝาผนัง พร้อมศึกษาวิถีชีวิตของชาวทับเที่ยงแวะถ่ายรูปกับคริสตจักรตรังสถาปัตยกรรมเก่าแก่กว่า 100 ปี

09.40 น.        เริ่มออกเดินทางไปยัง บ่อน้ำร้อนกันตัง ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ

10.40 น.        ถึง บ่อน้ำร้อนกันตัง ท่ามกลางผืนป่าธรรมชาติมีแอ่งน้ำร้อนผุดขึ้นจากชั้นใต้ดิน บรรยากาศโดยรอบราวกับว่าเป็นออนเซ็นเมืองไทย กิจกรรมยอดนิยมคือการแช่เท้า นวดสปา เดินชมพืชพรรณ และสัตว์ป่า ช่วยผ่อนคลายอาหารล้าจากการเดินทางได้ดีเลยทีเดียวหลังจากนั้นถ่ายรูปเช็คกับสถานที่ยอดฮิต สถานีรถไฟกันตัง เอกลักษณ์อยู่ที่ตัวอาคารใช้ถ่ายทำรายการต่างๆ และเป็นสถานีปลายทางสุดขบวนฝั่งอันดามัน ต่อด้วยการย้อนรอยประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี อดีตเจ้าเมือง ที่นำความเจริญรุ่งเรือเข้ามาสู่เมืองตรัง

13.00 น.        เดินทางกลับที่พัก แวะรับประทานอาหารเที่ยงในตัวเมืองตรัง (ตามอัธยาศัย)

15.00 น.        เช็คอินเข้าที่พักโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา พักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารอร่อยมากมาย

วันที่สอง

2

ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน- เกาะเชือก

07.30 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 1)

08.30 น.        ออกเดินทางไปยังท่าเรือปากเมง

09.30 น.        เริ่มออกเดินทางไปยังเกาะมุกแหล่งท่องเที่ยว Unseen มรกตอันดามัน

10.30 น.        ถึงเกาะมุก กายพร้อมใจพร้อม เตรียมลอยตัวเข้าสู่ ถ้ำมรกต ซึ่งปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็กๆแสงจากภายนอกกระทบผ่านผิวน้ำภายในถ้ำสะท้อนเป็นสีเขียวมรกตมีความสวยงามตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งอีกด้านหนึ่งของปากถ้ำเป็นหาดทรายสีขาวเนียน ฟ้าครามด้านบนมีลักษณะเหมือนปล่องภูเขาไฟ ชวนให้หลงไหลเป็นอย่างมาก

11.30 น.        ออกเดินทางสู่เกาะกระดาน และอิ่มอร่อยกับอาหารเที่ยงบนเรือ (มื้อที่ 2)

12.30 น.        ถึงเกาะกระดาน จุดที่ 1 สัมผัสกับหาดทรายขาวละเอียดเหมือนแป้ง และน้ำใสจนมองเห็นแนวปะการัง

13.30 น.        ถึงเกาะกระดาน จุดที่ 2 เพลิดเพลินกับการดำน้ำ แหวกว่ายไปพร้อมกับฝูงปลาสวยงามต่อจากนั้นออกเดินทางสู่เกาะเชือก

15.00 น.        ถึงเกาะเชือก ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กไม่มีชายหาด กระแสน้ำไหลเชี่ยว จึงต้องเกาะเชือกเพื่อพยุงตัวในขณะที่ลอยน้ำ บริเวณนี้สามารถดูปะการังอ่อนหลากสีได้ (ซึ่งเป็นปะการังน้ำลึก) เกาะเชือกเป็นแห่งเดียวที่พบปะการังประเภทนี้แหล่งดำน้ำตื้น เมื่อเสร็จกิจกรรมเดินทางกลับไปยังท่าเรือปากเมง

16.30 น.        ถึงท่าเรือปากเมง

17.30 น.        เดินทางกลับสู่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

3

ส่งทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความทรงจำมิรู้ลืม

08.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3)

12.00 น.        เช็คเอาท์ แวะซื้อของฝาก ส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

**โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ**

.

.

อัตราค่าบริการนี้รวม

          – ค่ายานพาหนะ ตามที่ระบุในรายการ

              + สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยเครื่องบิน : ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่ง จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น)

              + สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยรถ : ค่ารถบัสปรับอากาศ / รถตู้ / พาหนะท้องถิ่น ตามที่ระบุในรายการ

          – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

          – ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

          – ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

          – ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ (สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยเครื่องบิน)

          – ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

          – ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

          – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

          – ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)

          – ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

          – ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1.       สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยเครื่องบิน)

           สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 3,000.- บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยรถ)

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 5. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 8. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สำหรับแพคเกจทัวร์ 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในแพคเกจทัวร์นั้นๆ

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating