3 วัน
ระยะเวลา
10/10
กายภาพ
ภูเก็ต
สถานที่
5+
อายุ

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ภูเก็ต: ล่องใต้เที่ยวหรู ราคาถูกจังหู้เลยนิ!!! โปรแกรมนำเที่ยวคุณภาพที่ได้คัดสรรไว้สำหรับคุณ พร้อมสนุกสุดมันไปกับเราแล้วหรือยัง

สถานที่ จังหวัดภูเก็ต
เริ่มโปรแกรม 3 วัน 2 คืน
จบโปรแกรม 3 วัน 2 คืน
เสื้อผ้า ชุดพร้อมว่ายน้ำ
โปรแกรมทัวร์นี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดโปรแกรมนำเที่ยว
ค่าเรือสปีดโบ๊ท + อุปกรณ์ดำน้ำ
ค่าที่พักจำนวน 2 คืน
ค่าอาหาร จำนวน 4 มื้อ
มัคคุเทศก์
ประการภัยการเดินทาง
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
ผ้าขนหนู
หมวกและแว่นตากันแดด
ครีมกันแดด
กล้องถ่ายรูป

 

เที่ยวภูเก็ตแบบคุ้มค่าที่สุด ด้วยบริการที่ดีของเราทำให้ลูกค้าประทับใจในบริษัทของเรา

ไม่เคยมีประวัติการโกงเงินลูกค้า ไม่เคยมีลูกค้าท่านได้จองแล้วไม่ได้ไป

เรากล้ารับประกันว่าเงินที่ท่านจ่ายมาคุ้มค่าที่สุดในการพักผ่อนเที่ยวภูเก็ต

วันแรก

1

เขารัง-ย่านตึกเก่าชิโนโปตุกีส-วัดฉลอง-หาดราไวย์-หาดยะนุ้ย-แหลมพรหมเทพ

13.00 น.   รับท่านจากสนามบินภูเก็ต เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่เขารัง

14.00 น.   ยินดีต้อนรับสู่เขารัง เพลิดเพลินไปกับจุดชมวิวมุมสูงรอบเมืองภูเก็ต 360 องศา ก่อนแวะชมย่านตึกเก่าชิโนโปตุกีส สถาปัตยกรรมสุดคลาสสิคที่มีเอกลักษณ์ตั้งอยู่ใจกลางเมือง

14.30 น.  นำท่านนมัสการหลวงพ่อแช่ม พระคู่บ้านคู่เมือง ณ วัดฉลอง

15.00 น.  เดินทางต่อไปยังหาดราไวย์ แหล่งอาหารทะเลสดๆ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน ก่อนแวะผ่อนคลายท่ามกลางบรรยากาศสบายๆบริเวณ หาดยะนุ้ย

17.00 น.  เดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ สถานที่ยอดฮิตเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกมี่มีความสวยงามและขึ้นชื่อ

18.30 น.  เช็คอินเข้าที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 1) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

2

เกาะราชาใหญ่ - เกาะราชาน้อย – เกาะเฮ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) เตรียมพร้อมออกเดินทางไปสัมผัสกับทะเลภูเก็ต

08.00 น. รับท่านจากที่พักมุ่งสู่ ท่าเรืออ่าวฉลอง

09.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรืออ่าวฉลอง สู่เกาะราชา

10.00 น. ถึงเกาะราชา  ซึ่งประกอบไปด้วยเกาะราชาใหญ่และเกาะราชาน้อย โดยบริเวณเกาะราชาใหญ่เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมดำน้ำตื้น ล้อมรอบด้วยหาดทรายขาวสะอาด ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านพื้นที่บางส่วนใช้ในการทำสวนมะพร้าว ส่วนเกาะราชาน้อย เหมาะสำหรับการดำน้ำลึกมีโขดหินมากกว่าชายหาด บรรยากาศโดยรอบเงียบสงบเหมาะต่อการพักผ่อนหย่อนใจ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)

13.30 น. มุ่งหน้าไปยังเกาะเฮ สนุกสนานกับกิจกรรมมากมายพร้อมส่องโลกใต้น้ำ ชมมนต์เสน่ห์แห่งทะเลใต้ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของปะการังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด

16.00 น. เดินทางกลับไปยังท่าเรือ อ่าวฉลอง

16.30 น. ถึงอ่าวท่าเรือฉลอง ส่งท่านเดินทางกลับที่พัก

วันที่สาม

3

เก็บภาพความประทับใจ – อำลาภูเก็ต

08.30 น. อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) พักผ่อนตามอัธยาศัย

10.00 น.  เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก แวะซื้อของฝาก ก่อนส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*** โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  ***

.

อัตราค่าบริการนี้รวม

          – ค่ายานพาหนะ ตามที่ระบุในรายการ

              + สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยเครื่องบิน : ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่ง จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น)

              + สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยรถ : ค่ารถบัสปรับอากาศ / รถตู้ / พาหนะท้องถิ่น ตามที่ระบุในรายการ

          – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

          – ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

          – ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

          – ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ (สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยเครื่องบิน)

          – ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

          – ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

          – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

          – ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)

          – ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

          – ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1.       สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยเครื่องบิน)

           สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 3,000.- บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยรถ)

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 5. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 8. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สำหรับแพคเกจทัวร์ 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในแพคเกจทัวร์นั้นๆ

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating